S T A T U T

Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”

sporządzony 27 czerwca 1995 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

1) Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.

2) Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Warszawie.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

a) zdobywanie i udoskonalanie umiejętności dziennikarskich;

b) propagowanie zasad demokracji, gospodarki rynkowej i praw człowieka;

c) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;

d) działanie na rzecz poszerzenia i konsolidacji środowiska „Polis”.

§7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

a) organizację:

– wykładów;

– warsztatów dziennikarskich;

– praktyk w kraju i zagranicą.

b) wdrażanie nowoczesnych form dziennikarstwa;

c) wydawanie i współredagowanie „Polis” pisma o sztuce życia publicznego;

d) prowadzenie audycji radiowych i telewizyjnych;

e) współpracę z prasą, szczególnie regionalną i szkolną;

f) współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą;

g) reagowanie na aktualne problemy poruszane w mass-mediach.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych;

b) wspierających;

c) honorowych.

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna do 35 roku życia, zainteresowana dziennikarstwem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu;

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) regularne opłacanie składek bądź inne świadczenia lub prace uzgodnione przez członka z Zarządem Stowarzyszenia;

c) wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.

§12

1) Członkostwo zwykłe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

b) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy;

c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania innych postanowień statutu, a także regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

d) utraty praw publicznych.

2) Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Sądu Koleżeńskiego, którego uchwała jest ostateczna.

§13

1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna bez ograniczenia wieku oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które są zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia. Wspieranie może mieć formę wkładu pracy lub środków finansowych.

2) Sposób przyjmowania i występowania członków wspierających oraz sposoby współpracy z nimi określa Zarząd.

§14

1) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2) Członek honorowy uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3) Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15

1) Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd Koleżeński.

2) Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uprawnione jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§18

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:

a) wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z wyjątkiem tych, którzy zalegają z płaceniem składek co najmniej 6 miesięcy;

b) członkowie wspierający i honorowi, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek komisji Rewizyjnej;

c) wybór prezesa, wiceprezesa i do pięciu członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

d) ustalanie wysokości składek członkowskich;

e) nadawanie godności członka honorowego;

f) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, z wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla Sądu Koleżeńskiego;

h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

i) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§20

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie miesiąca do daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

1) Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i do pięciu członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2) Oświadczenia woli w imieniu Zarządu w sprawach majątkowych Stowarzyszenia i w pozostałych sprawach składa prezes, a w razie jego nieobecności łącznie dwie osoby: wiceprezes i skarbnik. Zarząd może ustanowić jednego lub kilku pełnomocników uprawnionych do działania w zakresie i na warunkach określonych w pełnomocnictwie.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie;

c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

d) sporządzanie sprawozdań z działalności;

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

f) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;

g) ustalanie z członkiem zwyczajnym, na jego prośbę, formy świadczeń lub prac w zamian za zwolnienie go z miesięcznej składki;

h) określenie sposobu przyjmowania i występowania członków wspierających oraz współpracy z nimi.

§23

1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

2) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

c) wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

3) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§24

1) Sąd Koleżeński w liczbie 3 osób jest wybierany spośród członków Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów.

2) Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie odwołań członka zwyczajnego od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia go z listy członków Stowarzyszenia.

3) Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie ani członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§25

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2) Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich;

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy;

c) wpływy z działalności statutowej;

d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§26

1) Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2) W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.